Παραδοτέα του έργου

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα παραδοτέα του έργου και ένδειξη σχετικά με την ολοκλήρωση τους.

Τίτλος Παραδοτέου

Ολοκλήρωση

Π1.1 Πρακτικά από την εναρκτήρια συνάντηση kick-off meeting

Π1.2 Αναφορά σχετικά με τη συλλογή τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών στοιχείων αναφορικά με εμπορικά διαθέσιμες μεμβράνες 

Π1.3 Ιστοσελίδα έργου

Π1.4 Αναφορά σχετικά με τις εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους προεπεξεργασίας ιλύος

Π2.1 Αναφορά σχετικά με την έρευνα αγοράς των μεμβρανών

Π2.2 Αναφορά σχετικά με την απόδοση των πολυμερικών και κεραμικών μεμβρανών

Π2.3 Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία διάταξης μεμβρανών

Π2.4 Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με κρίση

Π3.1 Αναφορά σχετικά με την απόδοση των μεθόδων προπεπεξεργασίας ιλύος

Π3.2 Αναφορά σχετικά με την αναβάθμιση του βιοαερίου σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας

30/04/2023

Π3.3 Αναφορά σχετικά με την οργανωτική δομή της μικροβιακής κοινότητας των αντιδραστήρων

30/05/2023

Π3.4 Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με κρίση

Π4.1 Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικού αντιδραστήρα και συστήματος αναβάθμισης βιοαερίου 

30/04/2023

Π4.2 Διοργάνωση workshop σχετικά με τις τεχνολογίες αναβάθμισης βιοαερίου

Π4.3 Αναφορά επιτυχούς λειτουργίας ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος αναβάθμισης βιοαερίου

30/05/2023

Π5.1 Διοργάνωση Ημερίδας

27/06/2023

Π5.2 Έκθεση αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών προϊόντων

27/07/2023

Π5.3 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχέδιο για την αξιοποίηση των τελικών προϊόντων του έργου

27/07/2023

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top