4η Ετήσια Συνάντηση του έργου – Copy

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου  2022, πραγματοποιήθηκε στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), η 4η ετήσια συνάντηση των εταίρων του ερευνητικού έργου Biogas Up.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ένα σύντομο καλωσόρισμα και ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ενεργειών. Στη συνέχεια, έγινε ανασκόπηση των εργασιών της Ενότητας Εργασίας 2 (ΕΕ2) καθώς και εκτενής ενημέρωση αναφορικά με όλες τις πειραματικές διαδικασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ2 με τίτλο: «Εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση μεμβρανών για απομάκρυνση CO2  από βιοαέριο». Κατόπιν, ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3), και συγκεκριμένα των πειραμάτων που διεξήχθησαν προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη μέθοδος προ-επεξεργασίας αστικής ιλύος, με σκοπό τελικά, να επικυρωθεί σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας εργαστηριακής κλίμακας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με όσα ορίζονται στην Ενότητας Εργασίας 4 και συγκεκριμένα τις προπαρασκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν την χωροθέτηση και υποδοχή των πιλοτικών συστημάτων, καθώς και την παραγγελία εξοπλισμού και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας αναβάθμισης του βιοαερίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία ξενάγηση στην ΕΕΛΘ και στους χώρους υλοποίησης του έργου.

 

Το έργο BiogasUp υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content