3η Ετήσια Συνάντηση του έργου

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 3η ετήσια συνάντηση των εταίρων του ερευνητικού έργου Biogas Up, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα “Google Meet”.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός και ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με τους στόχους, την πορεία υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα μέχρι τη δεδομένη χρονική περίοδο.

 Στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση αναφορικά με την Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ2) και πραγματοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις σχετικά με τις μεμβράνες πολυσουλφόνης (Polysulfone, PSF) και τις μεμβράνες πολυιμιδίου (Polyimide, PI).

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από μέλη του ερευνητικού φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τα αποτελέσματα της Υποενότητας Εργασίας 3.1., κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν πειράματα διαλείποντος έργου με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης μεθόδου προ-επεξεργασίας της αστικής ιλύος με χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο μελλοντικός πειραματικός σχεδιασμός των Υποενοτήτων 3.2. και 3.3., στο πλαίσιο των οποίων πρόκειται να επικυρωθεί η βέλτιστη μέθοδος προ-επεξεργασίας αστικής ιλύος σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και να μελετηθεί η επίδραση της εν λόγω μεθόδου στη μικροβιακή κοινότητα των αντιδραστήρων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύντομη ενημέρωση σχετικά με την Ενότητα Εργασίας 4 και συζητήθηκαν οι μελλοντικές ενέργειες που αφορούν το σχεδιασμό και την κατασκευή αντιδραστήρα παραγωγής βιοαερίου πιλοτικής κλίμακας, καθώς και την ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας αναβάθμισης του βιοαερίου με τη χρήση μεμβρανών.

 

Το έργο BiogasUp υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content