Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Koutsiantzi et al., 2022a)

Στο πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής» που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2 – 4 Ιουνίου 2022, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Αξιολόγηση και σύγκριση της απόδοσης των μεμβρανών πολυιμιδίου για την απομάκρυνση του CO2 από το βιοαέριο σε εργαστηριακή κλίμακα σε διεργασίες 1 και 2 σταδίων”.

Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 

 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content