Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Koutsiantzi et al., 2022c)

Στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «9th IUPAC International Conference on Green Chemistry» που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 5 – 9 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Upgrading biogas, produced from the anaerobic digestion of municipal wastewater treatment sludge, to biomethane by applying membrane gas separation”.

Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 


Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content