Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Koutsiantzi et al., 2022b)

Στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Protection and Restoration of the Environment XVI» που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 5 – 8 Ιουλίου 2022, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Evaluation of polyimide membrane’s performance in terms of laboratory-scale CO2 removal from biogas”.

Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας κάντε κλικ εδώ. 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content