Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Koutsiantzi et al., 2021)

Στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management» που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 23 – 26 Ιουνίου 2021, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Evaluation of the polymeric membranes’ performance in terms of laboratory-scale CO2 removal from biogas”.

Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 

 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content