Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (Koutsiantzi et al., 2022)

Δημοσίευση αποτελεσμάτων κατόπιν κρίσης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Chemosphere του εκδοτικού οίκου Elsevier. Ο τίτλος της δημοσιευμένης εργασίας είναι “Evaluation of polymeric membranes’ performance during laboratory-scale experiments, regarding the CO2 separation from CH4.”
Ο δείκτης απήχησης του περιοδικού (impact factor) για το έτος 2022 είναι 8.943. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του έργου τυγχάνουν αναγνώρισης από επιστημονικά περιοδικά κύρους αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου BiogasUp.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του επιστημονικού άρθρου κάντε κλικ εδώ.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content